Štatút Súťaže “Vianočná súťaž s BRICK reality”

Autor: BRICK reality | Zverejnené: 09.12.2020

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom súťaže „Vianočná súťaž s BRICK reality“ (ďalej len „Súťaž”) je spoločnosť BRICK reality, s.r.o., so sídlom Drieňová 31, 821 01 Bratislava, IČO: 51072793 (ďalej len „Usporiadateľ”). Usporiadateľ vydáva tento Štatút Súťaže (ďalej len “Štatút”), ktorý upravuje podmienky Súťaže, priebeh Súťaže a práva a povinnosti Usporiadateľa a účastníkov Súťaže.

2. Miesto a čas konania Súťaže:

Súťaž bude prebiehať online formou na facebookovej stránke Usporiadateľa:
https://www.facebook.com/brickreality.sk

Súťaž sa uskutoční v dňoch 10. 12. 2020 až 23. 12. 2020 (vrátane).

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila vek 18 rokov a ktorá splní pravidlá Súťaže uvedené v tomto Štatúte. (ďalej len „Účastník súťaže”).
Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo pomere obdobnom pracovnému pomeru s Usporiadateľom a zároveň sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním tejto Súťaže.
Zo Súťaže bude taktiež vylúčená osoba, ktorá v rámci Súťaže konala v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo u ktorej Usporiadateľ zistí, že nebola do Súťaže zaradená v súlade s podmienkami tejto Súťaže.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže aj osobu, ktorá v rámci Súťaže konala v rozpore s dobrými mravmi, najmä ak je obsah jej súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo inak odporujúci dobrým mravom a zároveň si vyhradzuje právo tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť Účastníka súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. ido o duplicitný Facebook účet.

4. Pravidlá a vyhodnotenie Súťaže:

Do Súťaže bude zaradený každý Účastník súťaže spĺňajúci podmienky podľa bodu 3 tohto Štatútu, ktorý napíše a zverejní komentár pod súťažný príspevok – zverejnený na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/brickreality.sk, v ktorom uvedie správnu odpoveď na súťažnú otázku: „Koľkokrát sa nachádza na obrázku logo BRICK reality?“

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 24. 12. 2020 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, jedného Výhercu.

5. Výhra v Súťaži:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru: knihu Obhliadka bytu.

6. Oznámenie výhry:

Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, prostredníctvom súkromnej facebookovej správy, za účelom odovzdania výhry.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca.

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350 EUR uhradiť daň z príjmov.

7. Osobné údaje:

Zapojením sa do Súťaže, a to formou odoslania komentára pod súťažný príspevok, Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na Facebooku, prípadne iných osobných údajov v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa Účastník súťaže zapojil do Súťaže, a v prípade výhercu aj meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, a to za účelom jeho účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania výhry.
Výherca Súťaže zároveň udeľuje Usporiadateľovi súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na facebookovej stránke Usporiadateľa https://www.facebook.com/brickreality.sk.
Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania Súťaže, odovzdania výhry a zverejnenia Výhercu podľa tohto Štatútu a na dobu 3 rokov po skončení Súťaže a tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Usporiadateľa alebo e-mailom na: info@brickreality.sk

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.brickreality.sk/bundles/app/doc/brick-reality-ochrana-osobnych-udajov.pdf

8. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci súťaže sa môžu s týmto Štatútom oboznámiť na facebookovej stránke Usporiadateľa.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas so znením tohto Štatútu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo vzťahu k podmienkam účasti v Súťaži a jej vyhodnoteniu. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako aj iné technické, či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.
Usporiadateľ informuje Účastníkov súťaže, že spoločnosť Facebook nemá voči Účastníkom súťaže žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Usporiadateľ vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

9. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Štatútu Súťaže, najmä, avšak nielen, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania Súťaže, ako aj podmienok zaradenia do Súťaže, pravidiel vyhodnocovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Usporiadateľ zmenu Štatútu vhodným spôsobom zverejní na svojej facebookovej stránke.
Tento Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia na facebookovej stránke Usporiadateľa.

Vzhľadom na opatrenia platné v Slovenskej republike, súvisiace so šírením ochorenia COVID-19, bude výhra odovzdaná výlučne v súlade s platnými opatreniami.

V Bratislave, dňa 9. 12. 2020