DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – ZA ČO, KEDY A AKO

Autor: BRICK reality | Zverejnené: 12.12.2019

S predajom nehnuteľnosti sú spojené viaceré povinnosti, či už na strane predávajúceho alebo kupujúceho. Jednou z nich, a to veľmi dôležitou, je daň z nehnuteľnosti. Ľudia sa nie vždy vedia v tejto téme orientovať, nakoľko mnohí riešia túto záležitosť len raz za život.

V prvom rade si treba povedať, čo sa chápe pod touto daňou.  Zákon hovorí, že daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

ZA ČO?

Zákon rozlišuje 3 druhy dane:

  • Daň z pozemkov
  • Daň zo stavieb
  • Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

KEDY?

Daň z nehnuteľností sa platí vopred a zdaňovacím obdobím je kalendárny rok!

Ak počas roka neprišlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme, či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorý sa v priebehu uplynulého roka stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností.

daň z nehnuteľností

Automaticky generovaný popis

PRAKTICKÝ PRÍKLAD

Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. 2020 do 31. 12. 2020, daň platíte od 1. 1. 2021. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2021. Daň platíte od 1. 1. 2021. Daňové priznanie treba podať do 31. 1. 2021. Bavíme sa samozrejme o dani na rok 2021. Daň za celý uplynulý rok platí ešte predávajúci.

Ak sa počas roka 2021 nič nezmení, v roku 2022 daňovník nemá povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2021. Správca dane pošle daňovníkovi rozhodnutie o výške vyrubenej dane.

POZOR!!! Pre potreby daňového priznania nie je rozhodujúci podpis kúpnej zmluvy, alebo preberanie nehnuteľnosti. Pod nadobudnutím nehnuteľnosti sa rozumie deň zápisu nového vlastníka na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Podstatné je, čo je zapísané v katastri nehnuteľností k 1. januáru. Ak ste napríklad kúpili byt v decembri 2020 vklad na katastri bol povolený 2. 1. 2021 a neskôr, daňové priznanie môžete podať až do 31. 1. 2022, čiže daň za rok 2021 zaplatí ešte predchádzajúci majiteľ.

Ak bol však vklad na kataster uskutočnený do 1. 1. 2021 (vrátane), musíte podať daňové priznanie do 31. 1. 2021 (resp. 1. 2. 2021, keďže posledný januárový deň v roku 2021 pripadá na víkend) a platíte daň za rok 2021.

Daňové priznanie sa podáva do 31. januára. V prípade, že tento deň padne na víkend, posledný deň na podanie daňového priznania je najbližší pracovný deň.

Zákon umožňuje dve výnimky, kde vzniká daňová povinnosť v priebehu roka. Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo dražbou, daňové priznanie treba podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Existujú štyri typy daňových priznaní k dani z nehnuteľností:

  • priznanie - podáva daňovník, keď mu prvýkrát vznikne daňová povinnosť
  • čiastkové priznanie - podáva daňovník, ak v prechádzajúcom období už priznanie podal, ale v tomto období mu vznikla nová daňová povinnosť, resp. zanikla daňová povinnosť
  • opravné priznanie - podáva daňovník, ktorý chce opraviť svoje prvé priznanie pred uplynutím lehoty na jeho podanie
  • dodatočné priznanie - podáva daňovník, ktorý chce opraviť svoje priznanie, po uplynutí lehoty na jeho podanie

AKO?

Daňové priznanie je povinný podať daňovník na predpísanom tlačive, ktoré je jednotné pre fyzické a právnické osoby. Vyplnené tlačivo spolu s prílohami preukazujúcimi zmeny na vašom nehnuteľnom majetku je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Daňové priznanie je možné podať poštou, osobne, v niektorých prípadoch aj elektronicky.

Po podaní daňového priznania vám správca dane pošle rozhodnutie s vypočítanou daňou za vaše nehnuteľnosti. Daň je potrebné zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Za nepodanie daňového priznania môže správca dane uložiť pokutu maximálne do výšky vyrubenej dane z nehnuteľností, nie menej ako 5 EUR, ale nie viac ako 3000 EUR.

Aby ste sa vyhli zbytočnému stresu, nenechávajte si podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na poslednú chvíľu, keďže tých daní, na ktoré treba myslieť je viac.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam si môžete stiahnuť a vyplniť na stránke MFSR TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE TU. Zo súboru komplet si vyberte prvé žlté tlačivo Priznanie + Súhrn príloh a ako prílohu tlačivo týkajúce sa typu vašej nehnuteľnosti. Posledné červené tlačivo Príloha je pre ľudí, ktorí riešia zníženie alebo oslobodenie od dane.

 

Ak sa vám článok páčil a poznáte priateľov, ktorým môže pomôcť, zdieľajte ho na sociálnych sieťach. Ak chcete byť pravidelne v kontakte s novinkami a zaujímavosťami z oblasti realít, dajte Páči sa mi to našej stránke na Facebooku BRICK reality na FB a pokojne sa pýtajte, ak vás niečo konkrétne zaujíma.