+421 948 504 607
info@brickreality.sk
brick logo
Brick Reality

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

BRICK reality, s. r. o. (ďalej len „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Realitná kancelária BRICK reality, s. r. o. so sídlom Ožvoldíková 2005/6, 841 02 Bratislava -mestská časť Dúbravka, IČO: 51 072 793, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložka číslo 122168/B (ďalej len ako „realitná kancelária“ alebo ako „sprostredkovateľ“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje najmä sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

1.2 Tieto VOP upravujú pravidlá činnosti realitnej kancelárie - sprostredkovateľa pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a upravujú všetky právne vzťahy vznikajúce medzi sprostredkovateľom, klientmi a tretími osobami a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej aj „klient“) na základe Sprostredkovateľskej zmluvy, Zmluvy o sprostredkovaní predaja/prenájmu/kúpy nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom/prenájmom/kúpou nehnuteľností alebo na základe obdobnej zmluvy súvisiacej s činnosťou realitnej kancelárie (ďalej aj „sprostredkovateľská zmluva“). VOP sa vzťahujú k právneho vzťahu vzniknutého na základe Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľností a poskytovaní služieb spojených s predajom nehnuteľností, prípadne obdobnej zmluvy súvisiacej s činnosťou sprostredkovateľa.

1.3 Právne vzťahy medzi realitnou kanceláriou a klientom, ktoré nie sú upravené v uzatvorenej zmluve a v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

1.4 Realitná kancelária zabezpečuje metodické, materiálne, finančné aj personálne vedenie a usmerňovanie realitných maklérov, vrátane zabezpečovania školení, vzdelávania a hodnotenia osôb, ktoré vystupujú a konajú v mene realitnej kancelárie pri uzatváraní sprostredkovateľských zmlúv a realizácii obhliadok nehnuteľností ( ďalej len „realitný maklér“).

1.5 Realitní makléri sú na základe uzatvorenej zmluvy s realitnou kanceláriou samostatnými subjektmi realitnej kancelárie a na základe poverenia poskytujú klientom služby v mene a na účet realitnej kancelárie.

1.6 Realitná kancelária predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať len po výslovnom súhlase zmluvných strán.

II. Úprava práv a povinností medzi realitnou kancelárioua klientom

2.1 Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre klienta, ktorý prejaví záujem o sprostredkovanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností na základe sprostredkovateľskej zmluvy.

2.2 Sprostredkovateľská zmluva je uzatvorená v zmysle ustanovenia § 642 a nasl. Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a upravuje vzájomné práva a povinnosti klienta a realitnej kancelárie.

2.3 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené v sprostredkovateľskej zmluve sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, a to prednostne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2.4 Realitná kancelária vykonáva sprostredkovateľskú činnosť s odbornou starostlivosťou v súlade s ustanoveniami sprostredkovateľskej zmluvy ako aj v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2.5 Sprostredkovateľskou zmluvou sa realitná kancelária zaväzuje obstarať s odbornou starostlivosťou súvisiacou s realitnou činnosťou (inzercia, obhliadky) pre klienta za odmenu uzavretie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť klienta.

2.6 Realitná kancelária nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.

2.7 Realitná kancelária je povinná v čase uzatvorenia zmluvy s klientom alebo tretími osobami preveriť aktuálny stav nehnuteľností na príslušnom liste vlastníctva a informovať tretie osoby ako záujemcov o kúpnu nehnuteľností klienta sprostredkovateľa (ďalej len „záujemcovia“) o prípadných ťarchách a plombách na liste vlastníctve.. Realitná kancelária nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnymi alebo neúplnými informáciami získanými od klientov alebo od záujemcov.

2.8 Realitná kancelária nezodpovedá za záväzky, vyhlásenia a práva, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv medzi klientmi a záujemcami.

2.9 Klient je povinný informovať realitnú kanceláriu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní o všetkých zmenách súvisiacich s nehnuteľnosťou, a to najmä o právnych zmenách ktoré nastali od uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy.

III. Prvotná obhliadka

3.1 Ak klient prejaví záujem o sprostredkovanie predaja, prenájmu, alebo kúpy nehnuteľnosti a realitná kancelária akceptuje predmetný realitný obchod, môže dôjsť k uzatvoreniu sprostredkovateľskej zmluvy.

3.2 Pri prvej obhliadke nehnuteľnosti a uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy na nehnuteľnosť a zaradenia nehnuteľnosti do ponuky realitnej kancelárie oboznámi realitný maklér klienta s pravidlami zabezpečenia predaja nehnuteľnosti prostredníctvom sprostredkovateľa.

3.3 Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva realitná kancelária pre svojich klientov na základe neexkluzívnych a exkluzívnych (výhradných) zmlúv.

3.4 Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu realitná kancelária navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez vedomia realitnej kancelárie, ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez vedomia realitnej kancelárie; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou. V prípade porušenia tohto bodu VOP sa klient zaväzuje uhradiť realitnej kancelárii paušálnu náhradu výdavkov vo výške 80% dojednanej odmeny (provízie), a to bez ohľadu na to, či realitná kancelária naplnila všetky svoje povinnosti vyplývajúce jej z príslušnej sprostredkovateľskej zmluvy (právne služby, poplatky a pod.). Klient uzatvorením sprostredkovateľskej zmluvy vyhlasuje, že výška paušálnej náhrady výdavkov je vzhľadom na zvýšené výdavky a aktivitu realitnej kancelárie pri výhradnom sprostredkovaní primeraná, a to predovšetkým s ohľadom na to, že realitná kancelária vynakladá vyššie výdavky na inzerciu a s tým súvisiace služby v porovnaní s výdavkami pri neexkluzívnej zmluve. V individuálnych zmluvných dojednaniach obsiahnutých v sprostredkovateľskej zmluve môže byť paušálna náhrada výdavkov (zmluvná pokuta) dojednaná vo vyššom percentuálnom vyjadrení ako 80% a v takom prípade sa za rozhodné považujú ustanovenia sprostredkovateľskej zmluvy.

3.5 Realitná kancelária resp. realitný maklér pri vykonaní dokumentačnej obhliadky spravidla spíše záznam, v ktorom bude uvedená špecifikácia nehnuteľnosti, výmera podlahovej plochy, popis jednotlivých častí a ich príslušenstva, technický stav, prípadné nedostatky a vady nehnuteľnosti, lokalita, poloha, infraštruktúra a zabezpečí fotodokumentáciu. Informácie obsiahnuté v zázname môžu byť použité pri propagácií a inzercií nehnuteľnosti.

3.6 Realitný maklér vykonáva obhliadku vždy v súčinnosti s vlastníkom nehnuteľnosti a za jeho prítomnosti, ak nie je dohodnuté inak.

3.7 Všetky fotografie, videá, pôdorysy, vizualizácie a texty sú duševným vlastníctvom realitnej kancelárie a nie je možné ich kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu realitnej kancelárie a ani požadovať ich vydanie. V prípade krádeže dušeného vlastníctva realitnej kancelárie pri jednej nehnuteľnosti a pri každom jednotlivom porušení si môže realitná kancelária uplatňovať nárok v sume 300 EUR (za každú fotografiu) a v prípade jej neuhradenia bude realitná kancelária túto sumu vymáhať právnou cestou prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie.

IV. Propagácia a inzercia

4.1 Realitná kancelária v rámci sprostredkovacej činnosti spracuje ponuku na predaj, alebo prenájom nehnuteľnosti s odbornou starostlivosťou a v miere potrebnej na jej úspešnú propagáciu.

4.2 Realitná kancelária v rámci sprostredkovateľskej činnosti uverejňuje ponuky na predaj, kúpu alebo nájom nehnuteľností v elektronických a tlačených médiách podľa vlastného výberu.

4.3 Realitná kancelária pri uverejňovaní ponuky na predaj, alebo prenájom zadá do inzercie popis nehnuteľností, fotodokumentáciu, prípadne video, pričom dbá na to, aby bolo chránené súkromie a anonymita klienta.

4.4 Realitná kancelária môže pri propagácií nehnuteľnosti využiť riadkovú, prípadne obrázkovú inzerciu v tlačených médiách podľa vlastného výberu.

4.5 Ak nastane zmena údajov zadaných v pôvodnej ponuke, realitná kancelária zabezpečí ich aktualizáciu.

4.6 Náklady spojené s inzerciou ponuky na predaj, kúpu alebo prenájom nehnuteľností znáša realitná kancelária.

V. Obhliadka a rezervácia

5.1 Realitná kancelária zabezpečí pre záujemcu, ktorý prejaví záujem o uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť ponúkanú realitnou kanceláriou, vstup na nehnuteľnosť za účelom obhliadky.

5.2 Prístup na nehnuteľnosť zabezpečí realitná kancelária po dohode s vlastníkom nehnuteľností (ak toto nevyplýva priamo zo sprostredkovateľskej zmluvy), ako aj so záujemcom o kúpu alebo nájom nehnuteľnosti.

5.3 Realitná kancelária vyvinie úsilie, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti škoda.

5.4 Sprostredkovateľ sa v prípade prevzatia kľúčov od nehnuteľnosti a pri obhliadke nehnuteľnosti bez prítomnosti klienta zaväzuje:

-
kľúče starostlivo opatrovať a chrániť pred stratou, poškodením, odcudzením
-
alebo zničením,
-
pri návšteve nehnuteľnosti dbať o poriadok a pokoj v nehnuteľnosti,
-
navštevovať nehnuteľnosť iba v súvislosti s vykonávaním činností podľa sprostredkovateľskej zmluvy alebo vzájomnej dohody,

pričom je povinný dbať na to, aby počas obhliadky nevznikla na nehnuteľnosti a/alebo majetku klienta žiadna škoda,

-
pri odchode starostlivo nehnuteľnosť uzamknúť a zabezpečiť ju proti

neoprávnenému zásahu.

5.5 Prevzatie kľúčov potvrdí realitná kancelária a klient v preberacom protokole.

5.6 V prípade, ak má záujemca o kúpu nehnuteľnosti vážny záujem, je možné túto nehnuteľnosť rezervovať a nepredávať ďalej až do doby podpísania kúpnej zmluvy. V takom prípade záujemca o kúpu nehnuteľnosti zloží realitnej kancelárii rezervačnú zálohu a realitná kancelária upraví nehnuteľnosť v príslušnej inzercii ako rezervovanú. Stiahnutie nehnuteľnosti z inzercie vykoná realitná kancelária až po zaplatení celej kúpnej ceny, najneskôr do ku dňu povolenia vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na záujemcu.

5.7 Predaj nehnuteľnosti je možný aj prostredníctvom dobrovoľnej licitácie určenej pre vážnych záujemcov, a to za účelom dosiahnutia vyššej predajnej ceny než je cena uvedená v sprostredkovateľskej zmluve. V takom prípade sa na priebeh licitácie uplatňujú Licitačné podmienky spolu s týmito VOP.

5.8 V prípade, ak záujemca o kúpu nehnuteľnosti nebude ochotný zložiť v realitnej kancelárií celú výšku rezervačnej zálohy, predávaná nehnuteľnosť bude inzerovaná ako voľná až do doby zloženia celej rezervačnej zálohy záujemcom.

VI. Odmena a náklady

6.1 Za poskytovanie realitných služieb prináleží realitnej kancelárii odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v sprostredkovateľskej zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom, prípadne ako kombinácia z vyššie uvedených. Ak je realitná kancelária platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.

6.2 Záujemca o kúpu nehnuteľnosti uhradí rezervačnú zálohu bezhotovostným prevodom na bankový účet realitnej kancelárie, pričom rezervačná záloha sa započítava do kúpnej ceny nehnuteľnosti.

6.3 Realitná kancelária má nárok na odmenu po dobu jedného roka, aj za predpokladu, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy, ktorej uzatvorenie bolo predmetom sprostredkovateľskej zmluvy, došlo po skončení platnosti tejto sprostredkovateľskej zmluvy, ak k uzavretiu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou realitnej kancelárie.

6.4 Realitná kancelária má nárok na odmenu aj v prípade, ak klient uzavrie bez ďalšej súčinnosti realitnej kancelárie kúpnu zmluvu (alebo inú scudzovaniu zmluvu) alebo nájomnú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu uviedla realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzavretie kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (napr. tak, že s určenou osobou prišiel realitný maklér na ohliadku nehnuteľnosti).

6.5 V odmene sprostredkovateľa sú zahrnuté všetky náklady realitnej kancelárie spojené s výkonom jej činnosti, a to najmä: obhliadka nehnuteľnosti, fotodokumentácia, inzercia, právny servis, poplatky u notára za overenie podpisov predávajúcich a základný poplatok na katastri vo výške 66,- eur, prípadne ďalšie nadštandardné služby, ktoré budú uvedené v sprostredkovateľskej zmluve alebo v zázname z obhliadky ako: znalecký posudok, sťahovacie práce, upratovanie nehnuteľnosti , poplatok za notársku alebo bankovú úschovu a iné.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Každý návrh smerujúci k uzatvoreniu zmluvy so záujemcom, ktorý vyhovuje požiadavkám klienta je sprostredkovateľ povinný bezodkladne prerokovať s klientom.

7.2 Sprostredkovateľ sa zaväzuje pre potreby klienta a záujemcu o kúpu nehnuteľností uschovať všetky doklady a kópie kúpnych zmlúv, ktoré nadobudol v súvislosti so svojou činnosťou.

7.3 Všetky vzájomné spory vyplývajúce alebo vzniknuté zo zmluvného vzťahu medzi subjektmi pôsobiacimi v rámci realitného obchodovania medzi realitnou kanceláriou a klientom/klientmi, resp. záujemcom/záujemcami sa budú prioritne riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. Na rozhodovanie prípadných súdnych sporov je vždy príslušný súd v Slovenskej republike.

7.4 Tieto VOP sú zverejnené na webovom sídle realitnej kancelárie www.brickreality.sk spolu s reklamačným formulárom a ochranou osobných údajov a vzťahujú sa na všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi klientom alebo záujemcom a realitnou kanceláriou.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2022.

LICITAČNÉ PODMIENKY

BRICK reality, s. r. o. (ďalej len „LP“)

I.Úvodné ustanovenia. Výklad pojmov

1.1 Realitná kancelária BRICK reality, s. r. o. so sídlom Ožvoldíková 2005/6, 841 02 Bratislava -mestská časť Dúbravka, IČO: 51 072 793, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložka číslo 122168/B (ďalej len ako „realitná kancelária“ alebo ako „sprostredkovateľ“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje najmä sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

1.2 Tieto LP upravujú práva a povinnosti tretích osôb (ďalej len „záujemca“), ktoré prejavia vážny záujem o kúpu nehnuteľností prostredníctvom licitačného systému sprostredkovateľa a upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi sprostredkovateľom a záujemcami pri licitácii nehnuteľností prostredníctvom webovej stránky sprostredkovateľa.

1.3 Predmetom licitácie a záujmu záujemcu o kúpu je konkrétna nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke sprostredkovateľa – https://www.brickreality.sk (ďalej aj „webové stránka sprostredkovateľa“) a sú určené na predaj formou licitácie (ďalej len „licitovaná nehnuteľnosť“).

1.4 Licitáciou nehnuteľností sa rozumie záväzná ponúknutá kúpna cena za licitovanú nehnuteľnosť zo strany záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, ktorej predaj sprostredkovateľ sprostredkúva (ďalej len „licitácia“), a to cez webové rozhranie na webovej stránke sprostredkovateľa po registrácii záujemcu a následnom prihlásení.

1.5 Licitácia trvá počas určeného časového obdobia a začína spustením licitácie spočívajúce v zahájení odpočítavania času do skončenia licitácie (ďalej aj „doba licitácie“). Odpočívanie času prebieha cez webovú stránku sprostredkovateľa a je dostupné po zadaní prihlasovacích údajov pridelených záujemcovi.

1.6 Právne vzťahy medzi realitnou kanceláriou a záujemcom, ktoré nie sú upravené v Licitačnej príručke dostupnej na webovej stránke sprostredkovateľa (ďalej aj „Licitačná príručka“) a v týchto LP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom v platnom znení.

II. Podmienky účasti na licitácii

2.1 Záujemcom môže byť fyzická, aj právnická osoba, ako aj zahraničná osoba. Predmetom licitácie sú výlučne nehnuteľnosti, ktorých súčasťou môže byť príslušenstvo a hnuteľný majetok, ktorý predstavuje zariadenie a vybavenie nehnuteľností.

2.2 Licitácie sa môžu zúčastniť výlučne osoby, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony a na výzvu sprostredkovateľa je záujemca povinný preukázať sprostredkovateľovi túto skutočnosť a na požiadanie sprostredkovateľa predložiť doklad totožnosti. Účasťou na licitácii záujemca vyhlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov na úhradu ponukovej ceny za licitovanú nehnuteľnosť a je v jeho finančných možnostiach túto v celej výške uhradiť najneskôr do 60 dní od skončenia licitácie.

2.3 Licitácie sa môžu zúčastniť výlučne osoby - záujemcovia schválené sprostredkovateľom. Licitácia nie je verejná a nemožno si účasť na licitácii žiadnym spôsobom vynucovať. Umožniť účasť na licitácii je právom sprostredkovateľa, nie jeho povinnosťou.

2.5 Záujemca, ktorý je v manželstve vyhlasuje, že má súhlas druhého manžela/manželky s účasťou na licitácii a s kúpou licitovanej nehnuteľnosti alebo pred licitáciou preukázal, že bolo ich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zúžené alebo zrušené, prípadne, že finančné prostriedky, ktoré chce na kúpu licitovanej nehnuteľnosti použiť nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

2.6 Na licitácii sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nemôžu nadobúdať vlastnícke právo. Na licitácii sa nemôžu zúčastniť osoby voči ktorým prebieha súdne konanie, exekučné konanie, ani osoby, na ktorých majetok bol vyhlásený konkurz.

2.7 Na licitácii sa nemôže zúčastniť vlastník licitovanej nehnuteľnosti, blízke osoby vlastníka licitovanej nehnuteľnosti, ako aj osoby, ktoré sú majetkovo prepojené s vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti a tiež zamestnanci a makléri sprostredkovateľa. Na licitácii sa nemôže zúčastniť spoločník, štatutárny orgán, člen dozornej rady, akcionár, prokurista, člen predstavenstva, člen družstva právnickej osoby, ktorá má vlastnícke právo k licitovanej nehnuteľnosti.

2.8 Licitácie sa môžu zúčastniť záujemcovia výlučne osobne, zastúpenie nie je prípustné. Prihlasovacie údaje na webovú stránku sprostredkovateľa potrebnú pre účasť na licitácii nie je záujemca oprávnený prezradiť tretej osobe. Akákoľvek ponuková cena za licitovanú nehnuteľnosť sa považuje za cenu navrhnutú záujemcom.

III. Úprava práv a povinností záujemcu

3.1 Sprostredkovateľ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť pre vlastníka licitovanej nehnuteľnosti – klienta (ďalej aj „vlastník“) na základe uzatvorenej sprostredkovateľskej zmluvy a záujemca má záujem túto nehnuteľnosť kúpiť za kúpnu cenu, ktorú za nehnuteľnosť ponúkne počas licitácie.

3.2 Licitovaná nehnuteľnosť je špecifikovaná na webovej stránke sprostredkovateľa a záujemca má záujem túto kúpiť za ním ponúknutú cenu formou licitácie (ďalej aj „ponuková cena“) podľa popisu licitovanej nehnuteľnosti a túto ponukovú cenu považuje za licitovanú nehnuteľnosť za primeranú. Návrhom ponukovej ceny záujemca vyhlasuje, že má záujem kúpiť licitovanú nehnuteľnosť za ponukovú cenu, aj v prípade ak sa nezúčastnil jej osobnej obhliadky a túto ponukovú cenu považuje za záväznú. Ponuková cena zo strany záujemcu je pre záujemcu záväzná.

3.3 Záujemca vyhlasuje, že ním ponúkaná kúpna cena za licitovanú nehnuteľnosť je záväzná a v prípade, ak bude táto najvyššou ponukovou cenou za licitovanú nehnuteľnosť po skončení licitácie, zaväzuje sa uzatvoriť s vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia licitácie zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy alebo kúpnu zmluvu na licitovanú nehnuteľnosť za kúpnu cenu totožnú s ponukovou cenou záujemcu, ktorú navrhol počas priebehu licitácie.

3.4 Záujemca je povinný bezodkladne po výzve sprostredkovateľa preukázať, že je v jeho finančných možnostiach uhradiť ním ponúkanú cenu za licitovanú nehnuteľnosť v celej výške v lehote 60 dní od skončenia licitácie. V prípade, ak túto skutočnosť záujemca sprostredkovateľovi dostatočne nepreukáže, sprostredkovateľ môže záujemcu vylúčiť z účasti na licitácii.

IV. Priebeh licitácie

4.1 Čas licitácie, dĺžku trvania licitácie, spôsob prihlásenia sa na webovej stránke sprostredkovateľa oznámi záujemcom sprostredkovateľ spravidla po osobnej obhliadke záujemcu na licitovanej nehnuteľnosti.

4.2 Uplynutím odpočítavania sa licitácia končí. Odpočítavanie času licitácie sa môže opakovanie predlžovať, a to za podmienok uvedených v Licitačnej príručke, ktorej úplné znenie je dostupné na webovej stránke sprostredkovateľa.

4.3 V prípade, ak víťaz licitácie neuzatvorí s vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti najneskôr do lehote do 5 pracovných dní od skončenia licitácie zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy alebo kúpnu zmluvu na licitovanú nehnuteľnosť za kúpnu cenu totožnú s ponukovou cenou víťaza licitácie, sprostredkovateľ ponúkne licitovanú nehnuteľnosť záujemcovi, ktorý dal na licitovanú nehnuteľnosť druhú najvyššiu ponukovú cenu, ak tento odmietne, tak ďalšiemu v poradí. Pokiaľ víťaz licitácie neuzatvorí v lehote do 5 pracovných dní od skončenia licitácie zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy alebo kúpnu zmluvu na licitovanú nehnuteľnosť s vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti je sprostredkovateľ po dohode s vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti oprávnený neponúknuť licitovanú nehnuteľnosť ďalšiemu záujemcovi v poradí a zároveň môže spustiť novú licitáciu predmetnej licitovanej nehnuteľnosti.

4.4 Každému záujemcovi bude zo strany sprostredkovateľa po skončení licitácie odoslaný e-mail o výsledkoch licitácie. Výsledok licitácie bude odoslaný na e-mailovú adresu, ktorú uviedol záujemca pri registrácii na webovej stránke sprostredkovateľa o výsledkoch licitácie.

4.5 Podmienky licitácie pri konkrétnych licitovaných nehnuteľnostiach môžu byť rôzne a sprostredkovateľ si vyhradzuje právo na určenie týchto podmienok po dohode s vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti. Pokiaľ bude jednou z podmienok pre účasť na licitácii zloženie zálohy za licitovanú nehnuteľnosť (ďalej aj „záloha“), tak záujemca dostane prístup do licitačného systému na webovej stránke sprostredkovateľa až po pripísaní zálohy na bankový účet podľa platobných podmienok uvedených v podmienkach licitácie. Po skončení licitácie bude všetkým neúspešným záujemcom o licitovanú nehnuteľnosť záloha vrátená v plnej výške najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia licitácie a v prípade úspešného záujemcu (ďalej aj „víťaz licitácie“), ktorý počas trvania licitácie ponúkol najvyššiu ponukovú cenu za licitovanú nehnuteľnosť (ďalej len „kúpna cena“) sa zložená záloha zaráta na celkovú kúpnu cenu za licitovanú nehnuteľnosť.

4.6 Každá ponuková cena počas licitácie musí byť vyššia ako aktuálna cena za licitovanú nehnuteľnosť, okrem prvej ponukovej ceny, ktorá môže byť totožná s vyvolávacou cenou za licitovanú nehnuteľnosť.

4.7 Víťaz licitácie je povinný zaplatiť celú výšku kúpnej ceny za licitovanú nehnuteľnosť alebo rozdiel medzi ním zloženou zálohou a kúpnou cenou. Skončením licitácie sa najvyššia ponuková cena považuje za kúpnu cenu za licitovanú nehnuteľnosť.

4.8 Po skončení licitácie si okrem kúpnej ceny ostatné podmienky prevodu vlastníckeho práva k licitovanej nehnuteľnosti dohodne vlastník licitovanej nehnuteľnosti so záujemcom v zmluve o uzatvorení kúpnej zmluvy alebo priamo v kúpnej zmluve. 4.9 Pokiaľ nebolo počas doby licitácie uskutočnené ani jedno podanie na licitovanú nehnuteľnosť alebo nastali iné skutočnosti kvôli, ktorým nedošlo k uzatvoreniu zmluvy medzi vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti a záujemcom za podmienok dohodnutých v týchto LP, je sprostredkovateľ po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti oprávnený licitáciu opakovať, pričom podmienky licitácie, ako aj vyvolávacia cena sa môžu zmeniť.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Sprostredkovateľ nezodpovedá za právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti a záujemcom, ani za plnenie, práva a povinnosti im vyplývajúce z týchto právnych vzťahov

5.2 Sprostredkovateľ sprostredkúva uzatvorenie zmluvy medzi vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti a záujemcom prostredníctvom licitácie na webovej stránke sprostredkovateľa a záujemca, vlastník licitovanej nehnuteľnosti, ani tretie osoby nemajú voči sprostredkovateľovi žiadny právny nárok titulom licitácie, a to najmä požadovať od sprostredkovateľa plnenie súvisiace s prejavom vôle tretej osoby, napr. uzatvorenie zmluvy na licitovanú nehnuteľnosť s vlastníkom licitovanej nehnuteľnosti alebo záujemcom.

5.3 Sprostredkovateľ nezodpovedá za konanie a záväzky vlastníka licitovanej nehnuteľnosti, záujemcu alebo tretích osôb, ktoré prejavia záujem o licitovanú nehnuteľnosť alebo o účasť na licitácii.

5.4 Licitácia sa nespravuje ustanoveniami právnych predpisov o dobrovoľných dražbách nehnuteľností. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto LP sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

5.5 Záujemca je pred tým, ako mu je umožnený prístup k licitácii oboznámený s týmito LP a zaväzuje sa ich dodržovať, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením týchto LP vznikne sprostredkovateľovi alebo tretím osobám.

5.6 Tieto LP sú zverejnené na webovom sídle sprostredkovateľa po prihlásení záujemcu do systému licitácie spolu s Licitačnou príručkou a záujemca účasťou na licitácii súhlasí s nimi v celom rozsahu a vzťahujú sa na všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi záujemcom a sprostredkovateľom pri licitácii nehnuteľnosti. Záujemca účasťou na licitácii súhlasí so spracovaní svojich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi a pred účasťou na licitácii si prečítal celé znenie ochrany osobných údajov, ktoré je zverejnené na webovom sídle sprostredkovateľa v časti ochrana osobných údajov.

Tieto LP nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2022.

brick logo
Každý klient je pre nás v prvom rade človek, ktorému chceme zabezpečiť spokojné bývanie a odborné služby.
Sociálne siete:
Všetky práva vyhradené pre BRICK reality s.r.o.